Англи хэлний нэгэн өвөрмөц хэллэгийн тухай

Англи хэл эхлэн суралцаж байхад өвөрмөц үг хэллэгийг ойлгоход төвөгтэй байдаг. Өвөрмөц хэллэг нь гагцхүү тухайн үндэстнийхээ хэлэнд байдаг тул өөр хэл рүү орчуулахад тухайн орны соёл, заншлаас мэдэх шаардлагатай болдог.
Өөр хэлэнд хэд хэдэн үгээр гаргах санааг ганц хоёрхон үгээр хураагаад хэлдэг тул эдгээр үг хэллэгийг өвөрмөц хэллэг гэж хэл зүйд нэрлэдэг.

Өвөрмөц хэллэгийг үгчилж орчуулахад тус өвөрмөц хэллэгийн утга гарахгүйгээс гадна утгын алдаа гарах аюул байдаг. Тухайлбал, англи хэлний Watch your back гэсэн өвөрмөц хэллэгийг авч үзье. Үүнийг үгчилж орчуулвал "харах өөрийн нуруу" болно. Ингэж үгчилж орчуулахад монгол хүний санаанд буухгүй. Иймд өвөрмөц хэллэгийг утгачилж орчуулдаг.
Тус үг хэллэгийг орчуулваас:

1.нуруундаа анхаарал тавь.
2.Болгоомжтой бай!
гэсэн хоёр өөр санааг илэрхийлнэ.
Doctor: We should all watch our back. Back pain is one of the biggest health problems people experience in life. Watch your back.
Leo: Watch your back. This phrase means be careful of your back as in our body part.
Эмч: Бид нуруугаа анхаарч байх ёстой. Хүний амьдралд тохиолдох эрүүл мэндийн хамгийн чухал асуудал бол нурууны өвчин мөн. Нуруугаа өвдөхөөс хамгаалж бай.
Лео: Нуруугаа өвдөхөөс хамгаалж бай. Биенийхээ нэг хэсэг болох нуруугаа анхаарч бай
гэсэн утгыг энэ үг хэллэг илэрхийлж байна.

Дээрхи жишээ нь "нуруугаа өвдөхөөс хамгаалж бай" гэсэн шууд утгыг илэрхийлж байгаа бол дараах жишээ нь "Болгоомжтой бай" гэсэн санааг илэрхийлсэн өвөрмөц хэллэг болно.
Maggie: You should keep all your notes from the meeting with your boss.
Saraa: Why?
Maggie: I mean someone might say something you didn't tell. So you need to watch your back.
Saraa: Yeah, you're right.
Магги: Даргатайгаа уулзсан бүх баримт бичгээ хадгалж байх хэрэгтэй юм шүү.
Сараа: Яагаад тэр билээ?

Магги: Хэн нэгэн хүн чиний хэлээгүй юмыг хэлсэн гэж магадгүй гэсэн үг л дээ. Иймд болгоомжтой байх хэрэгтэй.
Сараа: Тэр ч тийм шүү. Чиний зөв өө.

Teacher: Today we are going to look at the phrase that you might not find in your dictionary. Today's phrase is Watch your back.
Onon: Watch your back. What does it mean?
Teacher: It means to be careful, to alert of someone or something that might hurt you.
Onon: I see, watch your back.

Teacher: Yes, it is usually a warning to others.
Багш: Өнөөдөр бид толь бичигт тэр бүр байдаггүй үг хэллэг үзэх гэж байна. Өнөөдрийн өвөрмөц үг хэллэг нь watch your back.
Онон: Watch your back гэдэг нь юу гэсэн үг хэллэг вэ?

Багш: Энэ нь болгоомжтой бай гэсэн утгатай бөгөөд хэн нэгнээс аль эсвэл ямар нэгэн юмнаас гай зовлон учрах гэж байна гэдгийг сэрэмжлүүлэхэд хэрэглэгддэг өвөрмөц үг хэллэг.
Онон: Ойлголоо. Болгоомжтой бай! гэсэн үг юм байна.
Лео: Тийм ээ, энэ нь ерөнхийдөө бусдад анхааруулсан дохио юм.
Болгоомжтой бай! гэсэн утгыг дараах үг хэллэгээр мөн илэрхийлдэг.
Look out! Анхааралтай бай!

Watch out! Сэрэмжтэй бай!

Be careful! Хянамгай бай!

Ш.Наранчимэг
0 comments:

Хайвал олно


Архив